ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


FOCUS ON BALTICS 7D5N AYicon  
รหัส : SM 1756
ยี่ห้อ : ลิทัวเนีย-ลัตเวีย-เอสโตเนีย-ฟินแลนด์
รุ่น : ทัวร์บอลติก
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.smptour.com
ไฟล์เอกสาร : sm_1756_focus_on_baltics_7d5n_ay.pdf
ราคาผู้ใหญ่ : 57900
ราคาเด็ก(มีเตียง) : ***ไม่มีราคาเด็ก***
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : ***ไม่มีราคาเด็ก***
พักเดี่ยว : 6500
กำหนดการเดินทาง : กันยายน - ตุลาคม 2560
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
ฟินแลนด์ ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย
7วัน 5คืน ✈ โดยสายการบิน ฟินแอร์ ✈

กำหนดการเดินทาง กันยายน - ตุลาคม 2560
ราคาเดียว 57,900 -. ไม่รวมค่าวีซ่าประมาณ 2,300-.
รายละเอียดทั้งหมด :

FOCUS ON BALTICS 7D5N AY

✈ โดยสายการบิน ฟินแอร์  ✈

 

กำหนดการเดินทาง   

กันยายน - ตุลาคม 2560 

ราคาเดียว 57,900 -.

 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น 

ประมาณ 2,300 บาท

 

นำท่านเดินทางโดยสายการบินฟินน์แอร์  เยือนสี่ประเทศของยุโรปในแถบคาบสมุทรบอลติก ที่องค์การยูเนสโก้ได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกอันล้ำค่า หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ได้ประกาศเอกราชแก่ตนหลังการถูกปกครองด้วยชนชาติอื่นมานาน ทั้งที่จริงเป็นชนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งรกรากในเขตตอนเหนือของทะเลบอลติกมาตั้งแต่แรก ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 3,000 ปี ความมั่งคั่งแห่งวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆอันที่สวยงาม เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) เมืองหลวงแห่งฟินแลนด์ (Finland) เมืองวิลนิอุส (Vilnius) เมืองหลวงแห่งลิทัวเนีย (Lithuania) เมืองริก้า (Riga) เมืองหลวงแห่งลัตเวีย(Latvia) และ เมืองทาลินน์ (Tallinn) เมืองหลวงแห่งเอสโตเนีย (Estonia) จึงเป็นอีกเส้นทางที่ชวนให้น่าไปเยือนเป็นอย่างยิ่ง 

 

รายการทัวร์ฉบับย่อ

❀  วันแรก

กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ (เมืองหลวงแห่งฟินแลนด์) – วิลนิอุส (เมืองหลวงแห่งลิทัวเนีย)  

 

❀  วันที่สอง

วิลนิอุส – ทราไค – เคานัส (ลิทัวเนีย) 

 

❀  วันที่สาม

เคานัส – ชัวเลย์ (ลิทัวเนีย) – ฟิลส์รันดาเล (ลัตเวีย) – พระราชวังรุนดาเล – ริกา  (เมืองหลวงแห่งลัตเวีย)

 

 

❀  วันที่สี่

เมืองเก่าริกา – ซิกุลด้า (ลัตเวีย) – พาร์นู (เอสโตเนีย) 

 

❀  วันที่ห้า

พาร์นู – ทาลลินน์ – เรือเฟอร์รี่ข้ามฝั่งทะเลบอลติค – เฮลซิงกิ

 

❀  วันที่หก

เฮลซิงกิ – Rock Church – กรุงเทพฯ   

 

❀  วันที่เจ็ด

กรุงเทพฯ

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
15 – 21 กันยายน 2560
57,900.00
6 – 12 ตุลาคม 2560
57,900.00
13 – 19 ตุลาคม 2560
57,900.00
20 – 26 ตุลาคม 2560
57,900.00
27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2560
57,900.00


จำนวน