ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


NORWAY DENMARK 8D5N EKicon  
รหัส : SM 1001
ยี่ห้อ : นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8วัน 5คืน
รุ่น : ทัวร์ยุโรป
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.smptour.com
ไฟล์เอกสาร : sm_1001_norway_denmark_8d5n_ek.pdf
ราคาผู้ใหญ่ : 49,900
ราคาเด็ก(มีเตียง) : ไม่มีราคาเด็ก
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : ลดท่านละ 2,000
พักเดี่ยว : 10,000
กำหนดการเดินทาง : กันยายน - พฤศจิกายน 2561
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
ออสโล กุดวาเก้น วอสส์ เบอร์เก้น โคเปนเฮเก้น
✈ โดยสายการบินเอมิเรตแอร์✈

กำหนดการเดินทาว กันยายน - พฤศจิกายน 2561
ราคาเพียง 49,900 ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500฿
รายละเอียดทั้งหมด :

รายการทัวร์ฉบับย่อ

❀ วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ ดูไบ 

❀ วันที่สอง
ดูไบ ออสโล อัล (บุสเครุต) 

❀ วันที่สาม
อัล กุดวาเก้น ฟลอม วอส – เบอร์เก้น  

❀ วันที่สี่
เบอร์เก้น ­ ยอดเขาฟลอเยน บุสเครุต 

❀ วันที่ห้า
บุสเครุต ออสโล - DFDS

❀ วันที่หก
DFDS   โคเปนเฮเก้น   

❀ วันที่เจ็ด
โคเปนเฮเก้น สนามบิน 

❀ วันที่แปด
ดูไบ สุวรรณภูมิ ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
25 ก.ย.- 2 ต.ค. 2561
49.00
6 พ.ย.- 13 พ.ย. 2561
49.00
28 พ.ย.- 5 ธ.ค. 2561
49.00


จำนวน