ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


BUSAN SUPER SAVE 5D3N EK  
รหัส : SM 1704
ยี่ห้อ : SOUTH KOREA
รุ่น : BUSAN
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.SmpTour.com
ไฟล์เอกสาร : sm_1704_busan_super_save_5d3n_ke.pdf
ราคาผู้ใหญ่ : 25900
ราคาเด็ก(มีเตียง) : ไม่มีราคาเด็ก
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) : ไม่มีราคาเด็ก
พักเดี่ยว : 6900
กำหนดการเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 62
Email : info@smptour.com

รายละเอียดย่อ :
ทัวร์เกาหลี ปูซาน 5วัน 3คืน
✈บินโดยสายการบิน โคเรียนแอร์✈

มิถุนายน - ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้นเพียง 25,900 -
รายละเอียดทั้งหมด :

  วันแรก กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ

 วันที่สอง   
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติกิมแฮ - เมืองปูซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Skywalk - เมืองเคียงจู - วัดพุลกุกซา - หอดูดาวชมซงแด 
 
 วันที่สาม   
เมืองเคียงจู - เมืองแดกู - วัดดองฮวาซา - Okgol Village - Cosmetic Shop - ศูนย์โสม - สวนสนุก E-WORLD - 83 Tower – ช้อปปิ้งถนนทงซองโน
 
 วันที่สี่
เมืองปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Duty Free - สวนยงดูซาน - หอคอยปูซาน - Nampodong Street - ตลาดปลาชาลกาชิ
 
 วันที่ห้า
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Nurimaru APEC House - ซุปเปอร์มาเก็ต - Lotte Outlet - สนามบินกิมแฮ - กรุงเทพฯ
 


ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
21 - 25 มิ.ย. 62
25,900.00
19 - 23 ก.ค. 62
26,900.00
16 - 20 ส.ค. 62
26,900.00
20 - 24 ก.ย. 62
26,900.00
18 - 22 ต.ค. 62
26,900.00


จำนวน