ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


View :   Sort :

1
พบสินค้า 5 รายการ

 view
รหัส : SM 4912 TAIWAN
Cherry Blossom ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน4คืน สายการบิน NOK SCOOT
ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง
ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป เหย๋หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น)
อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง
**เมนูเลิศภัตตาคาร200ล้าน ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี สเต็กไต้หวัน**
*พักโรงแรม4ดาว ไทเป2คืน ไทจง1คืน เจี๊ยอี้ 1คืน*

กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์- มีนาคม 60
ราคา: 19,988.00
จำนวน :


 view
รหัส : SM 1506 TAIWAN
EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N BY NOK SCOOT
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะอุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมตึก101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน /เสี่ยวหลงเปา/พระกระโดดกำแพง เที่ยวครบ 3 อุทยาน พักหรู ระดับ 4 และ 5 ดาว

เดินทางเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2560
ราคา: 23,777.00
จำนวน :


 view
รหัส : SM 4909 TAIWAN
ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาบน้ำแร่เจียวซี เหย๋หลิ่ว กระเช้าเมาคง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3คืน สายการบิน NOK SCOOT
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
นั่งกระเช้าเมาคง ชมวิว อาบน้ำแร่เจียวซี ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101 ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง
**พักไทเปหรือเถาหยวน 1คืน ไทจง 1คืน เจียวซี 1 คืน
พักห้องอาบน้ำแร่ส่วนตัว**
เมนูพิเศษ : Sea food เหย๋หลิ่ว ปลาประธานาธิบดี ชาบู

กำหนดกการเดินทาง มกราคม - มีนาคม 2560
ราคา: 16,988.00
จำนวน :


 view
รหัส : SM 2702 TAIWAN
ไต้หวัน ไทเป ไทจง จีหลง เย๋หลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน
เถาหยวน-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต - ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-ศูนย์ปะการังแดง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง - จีหลง-อุทยานเย๋หลิ่ว-ดิวตี้ฟรี-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT)-น้ำตกสือเฟิน-ผิงซี
ปล่อยโคมลอย-ตลาดเก่าแก่เซินเคิง-อาบน้ำแร่-จีหลงไนท์มาร์เก็ต

กำหนดการเดินทาง 25 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม/ 18 -22 มีนาคม ราคา 18,888-.
ราคา: 18,888.00
จำนวน :


 view
รหัส : SM 1721
ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4วัน 2คืน
วันแรก กรุงเทพฯ
วันที่สอง กรุงเทพฯ – ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) – ร้านขนมเหว่ยเก๋อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
วันที่สาม หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ไถจง – ไทเป – DUTY FREE – ซีเหมินติง – เถาหยวน – GLORIA OUTLET – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
ราคา: 21,900.00
จำนวน :


1