ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


Taiwan
View :   Sort :

1
พบสินค้า 3 รายการ

 view
รหัส : SM 2903
ไต้หวัน ไทเป ไทจง
หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน บินโดยสายการบินนกสกู๊ต

พฤศจิกายน 61 - กุมภาพันธ์ 62
ราคา: 16,888.00
จำนวน :

Taiwan
 view
รหัส : SM 1807
ไต้หวัน ไทเป อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (GE)
DAY 1 :กรุงเทพฯ – ไต้หวัน– เถาหยวน
DAY 2 : เถาหยวน - เหยหลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–ไทจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
DAY 3 : ไทจง - วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา– วัดพระถัมซาจั๋ง – วัดเหวินอู่ ––ไทเป– ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) –- ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – แช่น้าแร่
DAY 4 : พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
ราคา: 22,900.00
จำนวน :


 view
รหัส : SM1003 TAIPEI MINERAL 5D4N BY
Taipei Mineral ไทเป ฮวาเหลียน เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น อาบน้ำแร่ 5D4N By BR
ช๊อปปิ้งซีเหมินติง - อาบน้ำแร่เป่ยโถว - ฮวาเหลียน - อุทยาทาโรโกะ -FARGLORY OCEAN PARK - ไทเป -ช๊อปปิ้งซื่อหลินไน๊ท์มาเก็ต - พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำจินกวาสือ - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน -เหย่ลิ่ว - หมู่บ้านแมว - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101รวมค่าจุดขึ้นชมวิวชั้น 89 - ช๊อปปิ้งซีเหมินติง
ราคา: 34,900.00
จำนวน :


1