ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


Oman article

EMBASSY OF OMAN

32 FL.,SAENG THONG THANI TOWER.,

82 NORTH SATHORN RD.,BANGKOK 10500

TEL : 0 2639-9380-2

FAX : 0 2639-9390

OFFICE HOURSE : 09-00-16.00 (Mon.-Fri.)

 

*** ผูเดินทางตองยื่นเรื่องดวยตัวเองเทานั้นทั้งแบบธุรกิจและแบบทัวรริสต***

*** เอกสาร และเวลาที่ใชในการยื่นวีซา อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมองแจงใหทราบลวงหนาทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของสถานทูต ***

 

เอกสารยื่น VISA OMAN

Business

1. จดหมายรับรองการทํางาน

2. จดหมายเชิญ

3. รูปถาย 2 นิ้วสี 1 รูป

4. พาสปอรตตัวจริงที่มีอายุเหลือไมอยกว 6 เดือนและมีหนาวางอยางนอย 3 หนา พรอมพาสปอรตเลมเก (ามี)

5. ฟอรมวีซากรอกขอมูลครบถวนและเซ็นตชื่อ 1 ชุด

6. าธรรมเนียมวีซ 900 บาท

7. ใชเวลาทําการ 1 วัน

 

Tourist

1. จดหมายรับรองการทํางาน

2. ใบจองโรงแรม

3. รูปถาย 2 นิ้วสี 1 รูป

4. พาสปอรตตัวจริงที่มีอายุเหลือไมอยกว 6 เดือนและมีหนาวางอยางนอย 3 หนา พรอมพาสปอรตเลมเก (ามี)

5. ฟอรมวีซากรอกขอมูลครบถวนและเซ็นชื่อ 1 ชุด

6. าธรรมเนียมวีซ 900 บาท

7. ใชเวลาทําการ 1 วัน

 
Visa

Visa Argentina (วีซ่าอาเจนติน่า)
Visa Australia article
Visa Austria article
Belgium article
Brazil article
Brunei
Camaroon article
Cambodia article
Canada
China article
Columbia article
Czech article
Denmark article
Dubai
Egypt
Finland article
France article
Germany article
Greece article
Greece article
Hong Kong article
Hungary article
India article
Indonesia article
Iran article
Ireland article
Israel article
Italy article
Japan article
Kenya article
Korea article
Lao article
Malaysia article
Mauritius article
Mexico article
Mongolia article
Morocco article
Myanmar article
Nepal article
Netherlands article
New Caledonia article
NEw Zealand article
Norway article
Panama article
Papua New Guine article
Paro article
Peru article
Philippines article
Poland article
Protugal article
Romania article
Russia article
Schenqen article
Singapore article
South Africa article
Spain article
Srilanka article
Sweden article
Switzerland article
Taiwan article
Tunisia article
Turkey article
UK article
Uruguai article
USA article
Vietnam article
Austria article
Australia article
VISA USA (วีซ่าอเมริกา) article