ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเที่ยวยุโรป
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Tour America


 


Egypt

 

 

 

Embassy of Egypt Sorachai Building , 31F , Sukhumvit 63 , Bangkok
TEL : 0-2726-893
FAX : 0-2262-0235

 

เวลายื่น : 09.00-11.00 น. เวลารับ : 14.30-15.00 น. 
Visa Tourist 
1. แบบฟอร์ม 1 ชุด 
2. Passport เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าแรก และถ้ามี Passport เล่มเก่าให้แนบมาด้วย 
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นฉากหลังขาว 
4. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 
5. จดหมายเชิญจาก Egypt กรณีไปธุรกิจ 
6. สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริง พร้อมสำเนาทุกหน้า + จดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร 
7. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน 
8. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ใบจองโรงแรม 
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต ) 
10. ใช้เวลายื่น 5 วันทำการ 

หมายเหตุ 
- กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จะต้องนำหลักฐานตัวจริงพร้อมสำเนามาแสดงด้วย 
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการใช้ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ หนังสือจดทะเบียนพานิช 
- กรณีนักเรียนใช้หนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ

 

 
Visa

Visa Argentina (วีซ่าอาเจนติน่า)
Visa Australia article
Visa Austria article
Belgium article
Brazil article
Brunei
Camaroon article
Cambodia article
Canada
China article
Columbia article
Czech article
Denmark article
Dubai
Finland article
France article
Germany article
Greece article
Greece article
Hong Kong article
Hungary article
India article
Indonesia article
Iran article
Ireland article
Israel article
Italy article
Japan article
Kenya article
Korea article
Lao article
Malaysia article
Mauritius article
Mexico article
Mongolia article
Morocco article
Myanmar article
Nepal article
Netherlands article
New Caledonia article
NEw Zealand article
Norway article
Oman article
Panama article
Papua New Guine article
Paro article
Peru article
Philippines article
Poland article
Protugal article
Romania article
Russia article
Schenqen article
Singapore article
South Africa article
Spain article
Srilanka article
Sweden article
Switzerland article
Taiwan article
Tunisia article
Turkey article
UK article
Uruguai article
USA article
Vietnam article
Austria article
Australia article
VISA USA (วีซ่าอเมริกา) article