from 19999 บาท
Book Now

ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ 5 วัน 3 คืน

Created with Sketch. Tokyo, Japan
Not Rated
Created with Sketch.

Duration

5 วัน 3 คืน

Created with Sketch.

Tour Type

Specific Tour

Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Created with Sketch.

Languages

English, Japanese

Overview

รายละเอียด

   รหัส : SM 1525

   แพ็คเกจทัวร์ : ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ

   สายการบิน : THAI LION AIR

   ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

   กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม 63  >>> ดาวน์โหลดไฟล์การเดินทาง

   ราคา : ราคาเริ่มต้นเพียง 19,999 บาท

 

   

 

View More

HIGHLIGHTS

  • นาริตะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ
  • ถนนคามิเซ - โกเทมบะ เอาท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)

Itinerary

Itenirary
Day 1
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Itenirary
Day 2
นาริตะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนคามิเซ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
Itenirary
Day 3
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - ทุ่งดอกพิงค์มอส - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ
Itenirary
Day 4
อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
Itenirary
Day 5
สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Included/Exclude

  • น้ำหนักกระเป๋า ไป-กลับ 20 กิโลกรัม
  • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองการเดินทาง
  • ค่าทำหนังสือเดินทาง
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
  • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว

Tour's Location

Created with Sketch. Tokyo, Japan
Created with Sketch.
from 19999 บาท

You might also like

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox