from 10900 บาท
Book Now

พม่าอิมบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

Created with Sketch. Myanmar (Burma)
Not Rated
Created with Sketch.

Duration

3 วัน 2 คืน

Created with Sketch.

Tour Type

Specific Tour

Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Created with Sketch.

Languages

English

Overview

รายละเอียด

   รหัส : SM 1605

   แพ็คเกจทัวร์ : พม่าอิมบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน

   สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS

   ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

   กำหนดการเดินทาง : เมษายน – กันยายน 63 >>> ดาวน์โหลดไฟล์การเดินทาง

   ราคา : ราคาเริ่มต้นเพียง 10,900 บาท

 

   

   

View More

HIGHLIGHTS

  • ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง
  • พระธาตุอินทร์แขวน – คิ้มปูนแคมป์ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

Itinerary

Itenirary
Day 1
กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – คิ้มปูนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน
Itenirary
Day 2
พระธาตุอินทร์แขวน – คิ้มปูนแคมป์ – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ชเวตาเลียว – เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
Itenirary
Day 3
ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – ตลาดสก็อต – ปางช้างเผือก – พระหินอ่อน – สนามบิน – กรุงเทพ

Included/Exclude

  • น้ำหนักกระเป๋า ไป-กลับ 20 กิโลกรัม
  • พักโรงแรม 5 ดาว
  • บริการอาหารครบทุกมื้อ
  • Additional Services
  • Insurance
  • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

Tour's Location

Created with Sketch. Myanmar (Burma)
Created with Sketch.
from 10900 บาท

You might also like

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox