from 23888 บาท
Book Now

SM11_JFD50 ฟุกุโอกะ คิตะคิวชู ยูฟูอิน

Created with Sketch. Fukuoka, Japan
Not Rated
Created with Sketch.

Duration

5 วัน 3 คืน

Created with Sketch.

Tour Type

Specific Tour

Created with Sketch.

Group Size

30 people

Created with Sketch.

Languages

English, Japanese

Overview

🌸 PURPLE FUKUOKA
ฟุกุโอกะ คิตะคิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

✈️ สายการบิน Air Asia
📆 เดินทาง เม.ย. – พ.ค. 66
💸 ราคาเริ่มต้น 23,888.-

HIGHLIGHTS

  • วัดนันโซอิน
  • ช้อปปิ้งเทนจิน
  • ปราสาทโคคูระ
  • ย่านฮากาตะ
  • วัดโทโจจิ
  • หมู่บ้านยูฟูอิน
  • ทะเลสาบคินริน
  • ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ
  • สวนสาธารณะฟุกุโอกะเทนจินเซ็นทรัลปาร์ค

Itinerary

Itenirary
DAY 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง
Itenirary
DAY 2
ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนันโซอิน - ปราสาทโคคูระ - อุโมงค์ดอกวิสทีเรียที่สวนคาวาชิฟูจิ - ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ทคิตะคิวชู หรือ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท
Itenirary
DAY 3
เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ - ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน – เมืองฟุกุโอกะ - JTC Fukuoka - ห้างสรรพสินค้า Lala Port
Itenirary
DAY 4
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
Itenirary
DAY 5
ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

Tour's Location

Created with Sketch. Fukuoka, Japan

Reviews

0/5
Not Rated
Based on 0 review
Excellent
0
Very Good
0
Average
0
Poor
0
Terrible
0
Showing 1 - 0 of 0 in total

Write a review

Created with Sketch.
from 23888 บาท

You might also like

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox