from 65900 บาท
Book Now

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน

Created with Sketch. Italia
Not Rated
Created with Sketch.

Duration

9 วัน 6 คืน

Created with Sketch.

Tour Type

Specific Tour

Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Created with Sketch.

Languages

English

Overview

_

รายละเอียด

   รหัส : SM 1203

   แพ็คเกจทัวร์ : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

   สายการบิน : การบินไทย แอร์เวย์

   ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน

   กำหนดการเดินทาง : กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 63   >>> ดาวน์โหลดไฟล์การเดินทาง

   ราคา : ราคาเริ่มต้นเพียง 65,900 บาท

 

 

     

   

View More

HIGHLIGHTS

  • โรม - ปิซ่า - เวนิส - มิลาน
  • อินเทอลาเก้นท์ - ดิจอง - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายน์

Itinerary

Itenirary
Day 1
สนามบินสุวรรณภูมิ
Itenirary
Day 2
โรม (อิตาลี) - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ้นท์ ปีเตอร์ - โครลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ปิซ่า
Itenirary
Day 3
ปิซ่า - เวนิสเมสเตร้ - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - เกาะเวนิส - จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค - สะพานรีอาลโต้ - เวนิสเมสเตร้
Itenirary
Day 4
เวนิส - มิลาน - มหาวิหารมิลาน - อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
Itenirary
Day 5
อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายุงฟราวด์ - เลาเทอร์บรุนเนิน - ดิฌง (ฝรั่งเศส)
Itenirary
Day 6
ดิฌง - CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE - ปารีส - จัตุรัสทรอกาเดโร - ล่องเรือแม่น้ำแซน
Itenirary
Day 7
พระราชวังแวร์ซายส์ - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ - ถนนช็องเซลีเซ
Itenirary
Day 8
สนามบินนานาชาติปารีส - ชาร์ล เดอ โกล - กรุงเทพฯ
Itenirary
Day 9
กรุงเทพฯ

Included/Exclude

  • น้ำหนักกระเป๋า ไป-กลับ 30 กิโลกรัม
  • บริการอาหารไป-กลับ
  • โรงแรมระดับมาตรฐาน
  • Additional Services
  • Insurance
  • VISA

Tour's Location

Created with Sketch. Italia
Created with Sketch.
from 65900 บาท

You might also like

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox