from 33999 บาท
Book Now

ฮาร์บิน 7 วัน 5 คืน

Created with Sketch. Harbin, Heilongjiang, China
Not Rated
Created with Sketch.

Duration

7 วัน 5 คืน

Created with Sketch.

Tour Type

Specific Tour

Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Created with Sketch.

Languages

English

Overview

รายละเอียด

   รหัส : SM 0202

   แพ็คเกจทัวร์ : ฮาร์บิน

   สายการบิน : Nok Scoot

   ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน

   กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 62 – กุมภาพันธ์ 63   >>> ดาวน์โหลดไฟล์การเดินทาง

   ราคา : ราคาเริ่มต้นเพียง 33,999 บาท

 

 

   

   

View More

HIGHLIGHTS

 • พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
 • ลานสกี YABULI
 • หมู่บ้านหิมะ
 • เทศกาลปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย
 • ชมแสงสีกลางคืน ถนนแส่ยุ่นเจีย

Itinerary

Itenirary
Day 1
สนามบินดอนเมือง
Itenirary
Day 2
สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง -พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ฮาร์บิน
Itenirary
Day 3
สวนสตาลิน-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-ลานสกี YABULI (รวมค่าเข้า)-นั่งม้าลากเลื่อน คนละ 1 รอบ
Itenirary
Day 4
YABULI-หมู่บ้านหิมะ(THE CHINA SNOW TOWN)-DREAM HOME(รวมค่าเข้า)-ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย(XUE YUN JIE)
Itenirary
Day 5
เขาแกะหญ้า (YANG CAOSHAN)-ฮาร์บิน-เทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”(Harbin 2020 International Ice and Snow Festival)
Itenirary
Day 6
เกาะพระอาทิตย์-ถนนจงเอียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เสิ่นหยาง
Itenirary
Day 7
เสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง

Included/Exclude

 • น้ำหนักกระเป๋า ไป-กลับ 20 กิโลกรัม
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
 • Additional Services
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ

Tour's Location

Created with Sketch. Harbin, Heilongjiang, China
Created with Sketch.
from 33999 บาท

You might also like

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox