from 95900 บาท
Book Now

เซอร์เบีย มอนเตเนโกร บอสเนีย 11วัน 8 คืน

Created with Sketch. Serbia
Not Rated
Created with Sketch.

Duration

11 วัน 8 คืน

Created with Sketch.

Tour Type

Specific Tour

Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Created with Sketch.

Languages

English

Overview

รายละเอียด

   รหัส : SM 2903

   แพ็คเกจทัวร์ : เซอร์เบีย มอนเตเนโกร บอสเนีย

   สายการบิน : เตอร์กิชแอร์ไลน์

   ระยะเวลา : 11 วัน 8 คืน

   กำหนดการเดินทาง : มีนาคม – มิถุนายน 63  >>> ดาวน์โหลดไฟล์การเดินทาง

   ราคา : ราคาเริ่มต้นเพียง 95,900 บาท

 

   

   

View More

HIGHLIGHTS

  • เบลเกรด - TOPOLA OPLENAC – ชะลาติบอร์ – มิเรเซว่า - DJURDJEVICA TARA
  • ดูร์มอร์เทอร์ – โคลาซิน - OSTEROG - พอดกอรีตซา - กอตอร์
  • พีเรส – เทรยินจิ -โพซิเทล - เคร็ปจิน่า - คราวิซ
  • มอสสตาร์ - บลากายจ์-คอนยิค-ทราฟนิค - จาจ์ส - ซาราเจโว

Itinerary

Itenirary
Day 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เบลเกรด
Itenirary
Day 2
เบลเกรด
Itenirary
Day 3
เบลเกรด - TOPOLA OPLENAC - ชะลาติบอร์
Itenirary
Day 4
ชะลาติบอร์ - มิเลเซว่า - DJURDJEVICA TARA - ดูร์มอร์เทอร์ - โคลาซิน
Itenirary
Day 5
โคลาซิน - OSTEROG - พอดกอรีตซา
Itenirary
Day 6
พอดกอรีตซา - กอตอร์ - พีเรส - เทรยินจิ
Itenirary
Day 7
เทรยินจิ - โพซิเทล - เคร็ปจิน่า - คราวิซ- มอสสตาร์
Itenirary
Day 8
มอสสตาร์ – บลากายจ์ – คอนยิค - ซาราเจโว
Itenirary
Day 9
ซาราเจโว - ทราฟนิค - จาจ์ส - ซาราเจโว
Itenirary
Day 10
ซารางเยโว - กรุงเทพ
Itenirary
Day 11
กรุงเทพฯ

Included/Exclude

  • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
  • ค่าอาหารตามรายการ
  • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
  • Additional Services
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
  • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า

Tour's Location

Created with Sketch. Serbia
Created with Sketch.
from 95900 บาท

You might also like

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox