from 25999 บาท
Book Now

เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน

Created with Sketch. Shanghai, China
Not Rated
Created with Sketch.

Duration

5 วัน 3 คืน

Created with Sketch.

Tour Type

Specific Tour

Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Created with Sketch.

Languages

English

Overview

 

รายละเอียด

   รหัส : SM 0201

   แพ็คเกจทัวร์ : เซี่ยงไฮ้

   สายการบิน : การบินไทย

   ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

   กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 62 – มีนาคม 63  >>> ดาวน์โหลดไฟล์การเดินทาง

   ราคา : ราคาเริ่มต้นเพียง 25,999 บาท

 

   

   

 

 

View More

HIGHLIGHTS

 • เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
 • ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น
 • ขึ้นตึก เซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118)
 • ห้าง HKRI TAIKOO HUI

Itinerary

Itenirary
Day 1
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
Itenirary
Day 2
กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
Itenirary
Day 3
เซี่ยงไฮ้-ตำบลอูเจิ้น-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้
Itenirary
Day 4
ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ถนนอู๋เจียง-ห้าง HKRI TAIKOO HUI ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์(ชั้น118)
Itenirary
Day 5
หาดไว่ทาน-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

Included/Exclude

 • น้ำหนักกระเป๋า ไป-กลับ 30 กิโลกรัม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
 • Additional Services
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์

Tour's Location

Created with Sketch. Shanghai, China
Created with Sketch.
from 25999 บาท

You might also like

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox