from 10999 บาท
Book Now

เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน

Created with Sketch. Vietnam
Not Rated
Created with Sketch.

Duration

4 วัน 3 คืน

Created with Sketch.

Tour Type

Specific Tour

Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Created with Sketch.

Languages

English

Overview

 

รายละเอียด

   รหัส : SM 1508

   แพ็คเกจทัวร์ : เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน

   สายการบิน : Vietjet Air

   ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

   กำหนดการเดินทาง : พฤศจิกายน 62 – มีนาคม 63 >>> ดาวน์โหลดไฟล์การเดินทาง

   ราคา : ราคาเริ่มต้นเพียง 10,999 บาท

 

   

   

   

 

 

View More

HIGHLIGHTS

  • เมืองดานัง - สะพานแห่งความรัก - สะพานมังกร - วัดหลินอึ๋ง - พระราชวังเว้
  • ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - ตลาดดองบา - วัดเทียนมู่ - เมืองฮอยอัน
  • สะพานญี่ปุ่น - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - บานาฮิลล์
  • สวนดอกไม้แห่งความรัก - สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

Itinerary

Itenirary
Day 1
กรุงเทพฯ – สนามิบนสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
Itenirary
Day 2
เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – นั่งรถซิโคล่ – ล่องเรือมังกร – ตลาดดองบา
Itenirary
Day 3
เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองฮอยัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้ง หมู่บเนกั๊มทาน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – กระเช้าไฟฟ้า – บานา ฮิลส์
Itenirary
Day 4
บานา ฮิลส์ – สะพานมือทอง – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

Included/Exclude

  • น้ำหนักกระเป๋า ไป-กลับ 20 กิโลกรัม
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • บริการอาหารครบทุกมื้อ
  • Additional Services
  • Insurance
  • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น

Tour's Location

Created with Sketch. Vietnam
Created with Sketch.
from 10999 บาท

You might also like

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox