from 27999 บาท
Book Now

โตเกียว นาริตะ โอไดบะ ฟูจิ 4 วัน 3 คืน

Created with Sketch. Tokyo, Japan
Not Rated
Created with Sketch.

Duration

4 วัน 3 คืน

Created with Sketch.

Tour Type

Specific Tour

Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Created with Sketch.

Languages

English, Japanese

Overview

รายละเอียด

   รหัส : SM 1524

   แพ็คเกจทัวร์ : โตเกียว นาริตะ โอไดบะ ฟูจิ

   สายการบิน : JAPAN AIRLINES

   ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

   กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม – กรกฎาคม 63  >>> ดาวน์โหลดไฟล์การเดินทาง

   ราคา : ราคาเริ่มต้นเพียง 27,999 บาท

 

   

 

View More

HIGHLIGHTS

  • นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
  • ชินจูกุ - วัดอาซากุสะ - โอไดบะ

Itinerary

Itenirary
Day 1
กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ
Itenirary
Day 2
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ
Itenirary
Day 3
อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
Itenirary
Day 4
ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนคามิเซ - โอไดบะ - อิออน

Included/Exclude

  • น้ำหนักกระเป๋า ไป-กลับ 46 กิโลกรัม
  • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองการเดินทาง
  • ค่าทำหนังสือเดินทาง
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
  • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว

Tour's Location

Created with Sketch. Tokyo, Japan
Created with Sketch.
from 27999 บาท

You might also like

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox