from 69900 บาท
Book Now

3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE 10 วัน 7 คืน

Created with Sketch. Sweden
Not Rated
Created with Sketch.

Duration

10 วัน 7 คืน

Created with Sketch.

Tour Type

Specific Tour

Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Created with Sketch.

Languages

English

Overview

 

รายละเอียด

   รหัส : SM 1717

   แพ็คเกจทัวร์ : สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค

   สายการบิน : Emirates

   ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน

   กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 62 – มิถุนายน 63  >>> ดาวน์โหลดไฟล์การเดินทาง

   ราคา : ราคาเริ่มต้นเพียง 69,900 บาท

 

   

   

 

View More

HIGHLIGHTS

 • ศาลาว่าการกรุงสต๊อกโฮม
 • รถไฟสายโรแมนติกฟลัม - กรุงออสโล
 • ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด
 • ถ่ายรูปกับเงือกน้อย
 • ล่องเรือสำราญ DFDS

Itinerary

Itenirary
Day 1
กรุงเทพฯ
Itenirary
Day 2
กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม
Itenirary
Day 3
สต็อกโฮล์ม – คาลสตัท – ออสโล
Itenirary
Day 4
ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น
Itenirary
Day 5
เบอร์เก้น – ท่าเรือเก่า – อุลวิค
Itenirary
Day 6
อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – เมืองกอล
Itenirary
Day 7
เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ล่องเรือ DFDS
Itenirary
Day 8
โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
Itenirary
Day 9
ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน – ดูไบ
Itenirary
Day 10
ดูไบ – กรุงเทพฯ

Included/Exclude

 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • Additional Services
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอังกฤษ

Tour's Location

Created with Sketch. Sweden
Created with Sketch.
from 69900 บาท

You might also like

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox