from 49888 บาท
Book Now

GERMANY AUSTRIA SWISS 8 วัน 5 คืน

Created with Sketch. Germany
Not Rated
Created with Sketch.

Duration

8 วัน 5 คืน

Created with Sketch.

Tour Type

Specific Tour

Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Created with Sketch.

Languages

English

Overview

รายละเอียด

   รหัส : SM 0813

   แพ็คเกจทัวร์ : เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์

   สายการบิน : ไทย

   ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน

   กำหนดการเดินทาง : กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 63   >>> ดาวน์โหลดไฟล์การเดินทาง

   ราคา : ราคาเริ่มต้นเพียง 49,888 บาท

 

   

View More

HIGHLIGHTS

  • ฮัลล์สตัทท์ - ซาลซ์บูร์ก - อินส์บรุค
  • มิวนิค - เมืองชวังเกา - เมืองการ์มิช พาร์เทนไคร์เช่น
  • ทิทิเซ่ - เมืองซอฟฮาวเซ่น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น

Itinerary

Itenirary
Day 1
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Itenirary
Day 2
ท่าอากาศยานมิวนิค – เมืองมิวนิค – พระราชวังเรสซิเนซ์มิวนิค – โบถส์ St.Peter’s Church
จัตุรัสมาเรียน – อิงกอลสตาดท์ วิลเลจ เอ้าท์เลท
Itenirary
Day 3
มิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ - ซาลซ์บูร์ก - อินส์บรูค
Itenirary
Day 4
ซาลซ์บูร์ก – อินส์บรุค – การ์มิช – พาร์เทนไคร์เช่น – ฟุสเซ่น
Itenirary
Day 5
ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ทะเลสาบทิทิเซ่ – Donausechingen
Itenirary
Day 6
Donaueschingen - เมืองซอฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ - เมืองซุก - แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิสลูเซิร์น
Itenirary
Day 7
ท่าอากาศยานซูริค
Itenirary
Day 8
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

Included/Exclude

  • น้ำหนักกระเป๋า ไป-กลับ 30 กิโลกรัม
  • บริการอาหารไป-กลับ
  • การประกันการเดินทาง
  • Additional Services
  • VISA
  • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ

Tour's Location

Created with Sketch. Germany
Created with Sketch.
from 49888 บาท

You might also like

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox