from 45888 บาท
Book Now

Grand Swiss 7 วัน 4 คืน

Created with Sketch. Switzerland
Not Rated
Created with Sketch.

Duration

7 วัน 4 คืน

Created with Sketch.

Tour Type

Specific Tour

Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Created with Sketch.

Languages

English

Overview

รายละเอียด

   รหัส : SM 0817

   แพ็คเกจทัวร์ : Grand Swiss

   สายการบิน : ไทย

   ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน

   กำหนดการเดินทาง : มีนาคม  – มิถุนายน 63   >>> ดาวน์โหลดไฟล์การเดินทาง

   ราคา : ราคาเริ่มต้นเพียง 45,888 บาท

 

 

   

   

View More

HIGHLIGHTS

  • น้ำตกไรน์ - ทะเลทราบเจนีวา - เซอร์แมท
  • ยอดเขาทิตลิส - เมืองลูเซิร์น - เมืองโลซาน

Itinerary

Itenirary
Day 1
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Itenirary
Day 2
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน– น้ำตกไรน์ –กรุงเบิร์น – เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม้
Itenirary
Day 3
ชาวาน เดอ โบกิส – Aubonne Outlet – เมืองโลซาน – เมืองเวเว่ย์ – เมืองมองเทรอซ์ – ทาซ
Itenirary
Day 4
ทาซ – เซอร์แมท – อินเทอร์ลาเคิน – แองเกิลเบิร์ก
Itenirary
Day 5
แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – เมืองกลาทท์บรูกจ์
Itenirary
Day 6
เมืองกลาทท์บรูกจ์ – สนามบินซูริค
Itenirary
Day 7
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Included/Exclude

  • น้ำหนักกระเป๋า ไป-กลับ 30 กิโลกรัม
  • บริการอาหารไป-กลับ
  • ประกันการเดินทาง
  • Additional Services
  • VISA
  • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ

Tour's Location

Created with Sketch. Switzerland
Created with Sketch.
from 45888 บาท

You might also like

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox