from 35900 บาท
Book Now

Here We Go Georgia 6 วัน 3 คืน

Created with Sketch. İstanbul, Turkey
Not Rated
Created with Sketch.

Duration

6 วัน 3 คืน

Created with Sketch.

Tour Type

Specific Tour

Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Created with Sketch.

Languages

English

Overview

 

รายละเอียด

   รหัส : SM 1719

   แพ็คเกจทัวร์ : จอร์เจีย

   สายการบิน : เตอร์กิช แอร์ไลน์

   ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน

   กำหนดการเดินทาง : กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 63  >>> ดาวน์โหลดไฟล์การเดินทาง

   ราคา : ราคาเริ่มต้นเพียง 35,900 บาท

 

   

   

 

View More

HIGHLIGHTS

  • ทบิลิซี - คาซเบกี้ - อัพลิสต์ชิเคห์ - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย
  • ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี – อัพลิสต์ชิเคห์ – กอรี
  • วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – โบสถ์เมเคตี - ช้อปปิ้งห้าง East Point

Itinerary

Itenirary
Day 1
กรุงเทพฯ
Itenirary
Day 2
อิสตันบูล – ทบิลิซี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – คาซเบกี้ - นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี้ - กูดาอูรี
Itenirary
Day 3
ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี – อัพลิสต์ชิเคห์ – กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – ทบิลิซี
Itenirary
Day 4
อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ทบิลิซี – โรงอาบน้ำโบราณ - วิหารซีโอนี - เมืองเก่าทบิลิซี – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา
Itenirary
Day 5
ทบิลิซี – มิสเคต้า - วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – โบสถ์เมเคตี – ช้อปปิ้งถนนจาน ชาเดอนี่ - ช้อปปิ้งห้าง East Point – สนามบิน – อิสตันบูล
Itenirary
Day 6
กรุงเทพฯ

Included/Exclude

  • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
  • ค่าอาหารตามรายการ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
  • Additional Services
  • ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
  • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

Tour's Location

Created with Sketch. İstanbul, Turkey
Created with Sketch.
from 35900 บาท

You might also like

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox