from 37900 บาท
Book Now

KOREA YONGPYONG WINTER SKI RESORT 6 วัน 3 คืน

Created with Sketch. South Korea
Not Rated
Created with Sketch.

Duration

6 วัน 3 คืน

Created with Sketch.

Tour Type

Specific Tour

Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Created with Sketch.

Languages

English

Overview

 

รายละเอียด

   รหัส : SM 2101

   แพ็คเกจทัวร์ : KOREA YONGPYONG WINTER SKI RESORT

   สายการบิน : ไทย

   ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน

   กำหนดการเดินทาง : มกราคม – มีนาคม 63  >>> ดาวน์โหลดไฟล์การเดินทาง

   ราคา : ราคาเริ่มต้นเพียง 37,900 บาท

   

   

 

 

View More

HIGHLIGHTS

  • อินชอน – เกาะนามิ – ลานสกี ยงเพียง ดราก้อน วัลเล่ย์
  • ยงเพียง ดราก้อน วัลเล่ย์ (นั่งกระเช้ากอนโดล่า) – ฟาร์มแกะ สวนผลไม้ (เก็บสตรอเบอร์รี่) – กรุงโซล
  • พระราชวังชางด๊อกกุง – ดิ้วตี้ฟรี – สวนสนุก LOTTE WORLD – เมียงดง

Itinerary

Itenirary
Day 1
กรุงเทพ – อินชอน
Itenirary
Day 2
อินชอน – เกาะนามิ – ลานสกี ยงเพียง ดราก้อน วัลเล่ย์ (ไม่รวมค่ากิจกรรม)
Itenirary
Day 3
ยงเพียง – ยงเพียง ดราก้อน วัลเล่ย์ (นั่งกระเช้ากอนโดล่า) – ฟาร์มแกะ สวนผลไม้ (เก็บสตรอเบอร์รี่) – กรุงโซล – 934 King's cross café ช้อปปิ้งย่านฮงอิก
Itenirary
Day 4
ศูนย์โสม – พระราชวังชางด๊อกกุง – ดิ้วตี้ฟรี – สวนสนุก LOTTE WORLD – เมียงดง
Itenirary
Day 5
N SEOUL TOWER (CABLE CAR) + LOVE KEY CEREMONY – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – KOREAN SHOPPING CENTER – สนามบินอินชอน
Itenirary
Day 6
กรุงเทพฯ

Included/Exclude

  • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง
  • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
  • มี wifi บนรถบัสตลอดการเดินทาง
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกิน
  • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ

Tour's Location

Created with Sketch. South Korea
Created with Sketch.
from 37900 บาท

You might also like

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox