from 55900 บาท
Book Now

ROMANTIC SCANDINAVIA 3 COUNTRIES 8 วัน 5 คืน

Created with Sketch. Stockholm, Sweden
Not Rated
Created with Sketch.

Duration

8 วัน 5 คืน

Created with Sketch.

Tour Type

Specific Tour

Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Created with Sketch.

Languages

English

Overview

 

รายละเอียด

   รหัส : SM 1723

   แพ็คเกจทัวร์ : สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค

   สายการบิน : การบินไทย

   ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน

   กำหนดการเดินทาง : มีนาคม – มิถุนายน 63  >>> ดาวน์โหลดไฟล์การเดินทาง

   ราคา : ราคาเริ่มต้นเพียง 55,900 บาท

 

  

   

 

View More

HIGHLIGHTS

 • สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
 • อุทยานฟรอกเนอร์
 • ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ
 • ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน
 • ปราสาทโรเซนบอร์ก

Itinerary

Itenirary
Day 1
กรุงเทพฯ
Itenirary
Day 2
กรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
Itenirary
Day 3
สต็อกโฮล์ม – ซิตี้ฮอลล์ – เมืองเก่ากัมลาสตัน –คาร์ลสตัท
Itenirary
Day 4
คาร์ลสตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ศาลาว่าการเมืองออสโล – ถนนคาร์ลโจฮันเกท
Itenirary
Day 5
ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – Oslo Opera House – ล่องเรือ DFDS
Itenirary
Day 6
โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
Itenirary
Day 7
ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน
Itenirary
Day 8
กรุงเทพฯ

Included/Exclude

 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • Additional Services
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

Tour's Location

Created with Sketch. Stockholm, Sweden
Created with Sketch.
from 55900 บาท

You might also like

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox