from 43900 บาท
Book Now

ULTIMATE EASTERN EUROPE 8 วัน 5 คืน

Created with Sketch. Germany
Not Rated
Created with Sketch.

Duration

8 วัน 5 คืน

Created with Sketch.

Tour Type

Specific Tour

Created with Sketch.

Group Size

Unlimited

Created with Sketch.

Languages

English

Overview

รายละเอียด

   รหัส : SM 1731

   แพ็คเกจทัวร์ : เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี

   สายการบิน : เอมิเรตส์

   ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน

   กำหนดการเดินทาง : มกราคม – กรกฎาคม 63   >>> ดาวน์โหลดไฟล์การเดินทาง

   ราคา : ราคาเริ่มต้นเพียง 43,900 บาท

 

   

 

View More

HIGHLIGHTS

  • ซูริก - เบิร์น - โลซานน์
  • เจนีวา - มองซเทรอ - เซอร์แมท
  • อินเทอลาเก้น - ลูเซิร์น -น้ำตกไรน์

Itinerary

Itenirary
Day 1
กรุงเทพฯ
Itenirary
Day 2
กรุงเทพฯ – ดูไบ – มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์
Itenirary
Day 3
มิวนิค – ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เวียนนา
Itenirary
Day 4
เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
Itenirary
Day 5
กรุงบูดาเปสต์ – กรุงบราติสลาว่า - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค
Itenirary
Day 6
เชสกี้ บูดาโจวิค - คาร์โลวี วารี - กรุงปราก
Itenirary
Day 7
กรุงปราก – เข้าชมปราสาทแห่งปราก – เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - สนามบิน
Itenirary
Day 8
ดูไบ – กรุงเทพฯ

Included/Exclude

  • น้ำหนักกระเป๋า ไป-กลับ 30 กิโลกรัม
  • บริการอาหารไป-กลับ
  • การประกันการเดินทาง
  • Additional Services
  • VISA
  • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ

Tour's Location

Created with Sketch. Germany
Created with Sketch.
from 43900 บาท

You might also like

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox